Mogelijkheid tot herstel heeft zijn grenzen

Na een aanbesteding volgt de keuze voor een leverancier die een bepaald kwaliteitsniveau belooft. Maar wat doe je als deze leverancier tot tweemaal toe niet de beloofde kwaliteit levert? Deze vraag speelde in een zaak tussen een strooizoutleverancier, een concurrent en een aanbestedende dienst. De concurrent vond dat de aanbestedende dienst de overeenkomst had moeten ontbinden toen de leverancier niet in staat bleek deze na te komen. De te bespreken zaak is een vervolg op onze eerdere nieuwsbrief Contractmanagement leidt niet tot ontbinding van overeenkomst en lijkt uit te monden in een zoutgate.

Inferieur of bruikbaar strooizout?

De aanbestedende dienst koos ervoor het inferieure zout te accepteren en te mengen met ander zout. Ook al voldeed het geleverde zout niet aan de kwaliteitseisen, volgens de aanbestedende dienst was het zout toch bruikbaar. De geleden schade wilde de aanbestedende dienst vorderen van de leverancier.

Wezenlijke wijziging

Volgens de rechter is deze handelswijze in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De toepasselijke algemene voorwaarden laten alleen herstel door een derde toe of retournering van het product met ontbinding van de overeenkomst. Akkoord gaan met het geleverde zout en een eventuele schadevergoeding betekent volgens de rechter dat de aanbestedende dienst in feite het inferieure zout accepteert tegen een lagere prijs. Als kwalitatief minder zout mocht worden aangeboden tegen een lagere prijs had dat de kring van inschrijvers kunnen wijzigen. Daardoor is er volgens de rechter sprake van een wezenlijke wijziging.

Contract bepaalt speelruimte

Deze uitspraak laat goed zien dat de speelruimte van een contractmanager wordt bepaald door het contract en de daarbij behorende voorwaarden. Bij de aanbesteding moet dus al nagedacht worden over de vraag hoe je omgaat met een leverancier die niet presteert. Het accepteren van mindere kwaliteit hoort daar niet bij. Wij kunnen de denkrichting van de rechter in deze zaak daarom goed volgen.