Gelijkwaardige oplossing? Laat direct maar zien, leverancier!

Bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten is het soms onvermijdelijk om naar een merk te verwijzen. Leveranciers die dat merk niet kunnen aanbieden, hebben volgens de Aanbestedingswet de ruimte een eigen oplossing aan te dragen. De oplossing moet dan gelijkwaardig zijn aan het uitgevraagde merk. In de praktijk worstelen aanbestedende diensten nog wel eens met de vraag wanneer de gelijkwaardigheid moet worden getoetst. In een Italiaanse zaak voor de Europese rechter stond de vraag centraal of de toetsing niet voor de gunning moet plaatsvinden.

Wanneer levert de leverancier zijn bewijs?

Aanleiding voor het arrest was een aanbesteding voor de levering van (reserve-)onderdelen voor bussen en trolleybussen van het merk IVECO. Leveranciers mochten volgens de aanbestedingsstukken originele IVECO-onderdelen of gelijkwaardige alternatieven leveren. In het laatste geval moest wel bewijs van de gelijkwaardigheid worden overlegd. Een van de inschrijvers klaagde dat de winnende inschrijver de gelijkwaardigheid van de onderdelen niet kon aantonen. De rechter werd verzocht de volgende vraag te beantwoorden:

Dient reeds bij de inschrijving van een leverancier het bewijs te worden geleverd dat de te leveren producten gelijkwaardig zijn aan het originele product (merk)?

Beoordelingsvoorsprong

De rechter oordeelde dat dit het geval is. Volgens de rechter wordt het gelijkheidsbeginsel geschonden als pas na gunning bewijzen van gelijkwaardigheid worden gevraagd. Inschrijvingen zouden daarmee ook niet op basis van dezelfde voorwaarden worden beoordeeld. Met andere woorden, partijen die het gevraagde merk leveren, hebben een beoordelingsvoorsprong ten opzichte van merkloze aanbiedingen.

Functioneel uitvragen

Functioneel uitvragen heeft bij ons de voorkeur. Daarmee kun je de meeste maatschappelijke waarde creëren, omdat op die manier leveranciers met oplossingen komen waarover je als inkoper nog niet had nagedacht. Soms is het onvermijdelijk naar een merk te verwijzen. De uitspraak van de rechter toont dat een inschrijver al bij zijn inschrijving moet bewijzen waarom zijn oplossing gelijkwaardig is aan het genoemde merk. Wij stellen daarom voor de volgende passage op te nemen in de aanbestedingsstukken:

Uw inschrijving voldoet aan de door de aanbestedende dienst voorgeschreven technische specificaties. Indien uw oplossing afwijkt van de voorgeschreven technische specificaties, toont u in uw inschrijving aan dat uw oplossing op gelijkwaardige wijze voldoet aan de technische specificaties. De aanbestedende dienst aanvaardt ter zake elk passend (bewijs-)middel.