Hoe om te gaan met herstel van gebreken?

Geregeld worden uitspraken gepubliceerd over het herstel van gebreken in inschrijvingen. Die zijn niet altijd even spectaculair, maar in de uitvoering levert dit toch altijd hoofdbrekens op. Het helpt daarbij niet dat de rechtspraak op dit punt ook geen helderheid verschaft. Neem nu het geval waarbij een inschrijver in het UEA aangeeft geen beroep te doen op een onderaannemer, maar uit de overige stukken van de inschrijving blijkt dit wel zo te zijn. Daarnaast ontbreekt dus ook een UEA van de onderaannemer. Kortom de inschrijving is niet volledig. Mag een aanbestedende dienst in dit geval gelegenheid tot herstel bieden?

Toetsingskader

Bij Europees aanbesteden gaat het om toepassing van de volgende beginselen: vrij verkeer van goederen, vrijheid van vestiging en vrijheid van dienstverlening, evenals daarvan afgeleide beginselen als gelijke behandeling, non-discriminatie, wederzijdse erkenning, evenredigheid en transparantie. De aanbesteding moet de mededinging en concurrentie bevorderen.

Wijziging bij uitzondering

Het uitgangspunt bij aanbesteden is dat een inschrijving wordt beoordeeld zoals deze is binnengekomen. Een inschrijver mag zijn inschrijving na de inschrijfdatum hooguit bij uitzondering aanvullen of verbeteren. Dat is alleen het geval bij een kennelijk materiële fout of wanneer de inschrijving een eenvoudige precisering behoeft. Dit mag er niet toe leiden dat er eigenlijk sprake is van een nieuwe inschrijving. Als in de aanbestedingsstukken staat dat een (bepaald) gebrek in de inschrijving leidt tot uitsluiting is die ruimte voor aanvulling of verbetering er niet.

Hoe nu in de praktijk?

De vraag in de eerste alinea moest de rechter in Amsterdam beantwoorden. De desbetreffende aanbestedende dienst gaf de mogelijkheid tot herstel van de inschrijving. De rechter was het eens met de handelswijze van de aanbestedende dienst. Volgens de rechter was het gebrek een fout dat eenvoudig hersteld kon worden en er was geen sprake van een wijziging van de inschrijving, aldus de rechter. Ten slotte was de rechter van oordeel dat het bieden van herstel in dit geval geen strijd met het gelijkheidsbeginsel of concurrentievervalsing opleverde.

Bevordering mededinging en concurrentie leidend

Wat ons betreft verdient de redenering van de Amsterdamse rechter navolging. Zoals gezegd gaat het bij een aanbesteding om de vraag of je met inachtneming van de aanbestedingsbeginselen de concurrentie enmededinging hebt bevorderd. Een gebrek in een inschrijving waarbij herstel van dat gebrek leidt tot concurrentieverstoring is een gebrek dat niet voor herstel vatbaar is. Denk bijvoorbeeld aan het indienen van een verkeerd prijzenblad. Het ontbreken van een handtekening leidt daarentegen in de regel niet tot concurrentieverstoring. De inkoper is hierin het beste geëquipeerd om dit te beoordelen.

Beslismodel

Een bruikbaar hulpmiddel hierbij is het volgende beslismodel: