Rechter verruimt mogelijkheden gezamenlijk aanbesteden

De Europese rechter heeft de mogelijkheden om gezamenlijk aan te besteden verruimd. Dat gebeurde in een interessante zaak over het gebruik van de raamovereenkomst. Daarin werd de vraag opgeworpen of een andere bij naam genoemde aanbestedende dienst dienstverlening kan afnemen onder dezelfde voorwaarden die genoemd worden in de raamovereenkomst.

Uitbreidingsclausule

Deze kwestie stak de kop op in een in 2011 na Europese aanbesteding tussen de Azienda socio-sanitaria territoriale del garda (vrij vertaald: sociaal en sanitair bedrijf regio garda) en een leverancier gesloten raamovereenkomst voor afvalverwerking die na een Europese aanbesteding werd gesloten. In het bestek bij de aanbesteding was een uitbreidingsclausule opgenomen met de hierboven genoemde mogelijkheid voor een andere aanbestedende dienst om ook deze dienstverlening af te nemen.

Aparte overeenkomst

Belangrijk om te weten is dat deze andere aanbestedende dienst geen partij was bij de raamovereenkomst en dat zij voor de opdracht slechts verwezen naar hun normale behoefte. In dit kader is in 2015 een aparte overeenkomst gesloten. Een leverancier die geen partij was bij de raamovereenkomst stapte vervolgens naar de rechter met de klacht dat voor de overeenkomst uit 2015 een Europese aanbestedingsprocedure moest worden doorlopen. De Europese rechter boog zich over deze klacht.

Ruimte voor andere partijen

De rechter gaf als eerste aan dat een aanbestedende dienst opdrachten kan plaatsen onder een raamovereenkomst, ook al is hij zelf geen partij bij de raamovereenkomst. In de aanbestedingsstukken of in de raamovereenkomst moet dan uitdrukkelijk worden vermeld dat de desbetreffende aanbestedende dienst gebruik kan maken van de raamovereenkomst.

Maximale behoefte

Daarna stelde de rechter dat een aanbestedende dienst zijn maximale behoefte moet aangeven, ongeacht of hij al dan niet partij is bij de raamovereenkomst. Als vervolgens die hoeveelheid is bereikt, kunnen er geen opdrachten meer voortvloeien uit de raamovereenkomst, ook al is de looptijd van de raamovereenkomst nog niet verstreken. Daarmee wordt volgens de rechter voldaan aan de beginselen van transparantie en gelijke behandeling en is het voor potentiële inschrijvers duidelijk wat de voorwaarden zijn waaronder de raamovereenkomst wordt gesloten.

Meer mogelijkheden

Positief aan deze uitspraak is dat het een verruiming is van de mogelijkheid om gezamenlijk aan te besteden. De samenwerking kan in die zin beperkt blijven tot het benoemen van de aanbestedende dienst en de daarbij behorende maximale behoefte. Daarbij is het belangrijk om een reële maximale behoefte op te geven. Als in de praktijk blijkt dat de behoefte veel lager ligt, kan er naar ons oordeel sprake zijn van een wezenlijke wijziging.