Vertrouwelijkheid van aanbestedingsstukken blijft gewaarborgd

In veel gebruikte algemene voorwaarden bij aanbestedingen is een bepaling opgenomen over geheimhouding van de inhoud van de overeenkomst. Aan de andere kant zijn er aanbestedende diensten die op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) onder hen rustende documenten openbaar moeten maken. Hoe ver reikt deze verplichting voor aanbestedende diensten? Wanneer mag een inkoper zijn informatie en die van leveranciers geheimhouden? En waarom is dit nodig?

Uitzonderingen op openbaarheid

Het uitgangspunt is dat informatie over bestuurlijke aangelegenheden openbaar moet zijn. Daaronder kunnen ook de inkoop en aanbesteding van goederen, diensten en werken door de overheid worden geschaard. In de Wob zijn er twee relevante uitzonderingen opgenomen:

  • Als het gaat om bedrijfs- en fabricagegegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
  • Als de financiële belangen van de overheid zwaarder wegen.

Bedrijfs- en fabricagegegevens

Hoe gaat de rechter om met deze twee uitzonderingen? Om met de eerste te beginnen. Van bedrijfs- en fabricagegegevens is volgens de rechter slechts sprake, indien en voor zover uit die gegevens wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers.

Volgens de rechter vormen inschrijvingen, de daarbij aangeboden prijzen, de overeenkomst, de door leveranciers verzonden facturen en beveiligingsmaatregelen van software dergelijke gegevens. Deze gegevens hoeven dus op grond van de Wob niet openbaar gemaakt te worden.

Financiële belangen

Ook als het om het waarborgen van de financiële belangen van de aanbestedende dienst gaat, is de rechtspraak gunstig. Een voorbeeld. De politie had als pilot de applicatie Twitincident ingekocht. Deze applicatie ondersteunt de politie bij de opsporing van strafbare feiten via internet, maar in het bijzonder op Twitter. Toen verzocht werd om openbaarmaking van facturen en overeenkomsten aangaande Twitincident, weigerde de politie dit. Terecht, oordeelde de rechter.

Deze gegevens raken de financiële belangen van de politie, omdat hieruit zou kunnen worden afgeleid welke prijs de politie bereid is te betalen voor een dergelijk product. Kennis van voornoemde gegevens kan de onderhandelingspositie van de politie verslechteren. De rechter nam ten slotte in aanmerking dat er een reële mogelijkheid bestond dat tot aanbesteding zou worden overgegaan.

Vertrouwelijkheid naar leveranciers

Wij juichen deze lijn van de rechter toe. Bij de uitoefening van zijn werk moet de inkoper leveranciers vertrouwelijkheid kunnen bieden. Daarin wordt de inkoper gesteund door wetgever en rechter. Mocht u als inkoper binnen uw organisatie worden geconfronteerd met een Wob-verzoek, dan biedt de Wob voor u in ieder geval twee mogelijkheden om openbaarmaking van aanbestedingsstukken te weigeren.