Over ons

Tender People is een adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in inkoopadvies in de publieke sector. Werkzaamheden bestaan ondermeer uit het opstellen van inkoopbeleid, het adviseren en uitvoeren van (complexe) inkooptrajecten en het inrichten en uitvoeren van contractmanagement.

Europees aanbesteden is de kerncompetentie van Tender People. Bij de begeleiding en advisering van haar klanten gaat Tender People uit van de mogelijkheden in plaats van de bedreigingen van het aanbestedingsrecht. In de visie van Tender People staan organisatiedoelstellingen in iedere Europese aanbesteding voorop. Uit ervaring blijkt dat de regelgeving en de inkoopdoelstellingen van de aanbestedende dienst prima hand in hand gaan.

In de advisering hanteert Tender People een heldere driedeling. Opstellen van een categoriestrategie, de aanbestedingsprocedure en contractmanagement.

Europees aanbesteden

Aanbesteden is het proces van inkopen waarbij de opdrachtgever op transparante en objectieve wijze de opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer, die voldoet aan de gestelde eisen en die de “beste“ aanbieding heeft gedaan.

Belangrijkste beginselen vanuit het aanbestedingsrecht zijn: transparantie, objectiviteit en proportionaliteit. Succesvol aanbesteden valt of staat met een correcte toepassing van deze beginselen. Wanneer gewerkt wordt vanuit de algemene beginselen kan de regelgeving vele kansen bieden.

Binnen de overheid is er de laatste jaren veel aandacht voor inkoop en aanbesteden. De centrale overheid deed onderzoek naar het al dan niet toepassen van Europese regelgeving. De procedurebereidheid bij leveranciers neemt toe en accountants controleren vanaf het jaar 2004 de rechtmatigheid van uitgaven.

Uit de praktijk blijkt bovendien dat concrete toepassing van de regelgeving professioneel inkopen stimuleert. Hierdoor kunnen aanzienlijke besparingen en/of kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd worden.

Werkwijze

Bij de advisering is kennisoverdracht één van de belangrijkste pijlers van Tender People. De activiteiten van Tender People beperken zich niet alléén tot het realiseren van de aanbesteding maar richten zich ook op het delen van kennis met de opdrachtgevers. Om hiermee de kwaliteit van de te ondersteunen organisatie op het gebied van inkoop te versterken en te borgen.