WAB: de 5 belangrijkste wijzigingen

Geregeld worden aanbestedingen in de markt gezet voor de inhuur van flexibel personeel. Deze aanbestedingen variëren van een vraag naar payroll- en uitzendkrachten tot detachering en de bemiddeling van zzp’ers. De komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt dan ook nogal wat opschudding teweeg, want deze wet betekent een grote verandering voor de praktijk. Het doel van de wet is de verschillen in arbeidsvoorwaarden en rechten tussen vaste medewerkers en flexibele werknemers kleiner te maken. Op 1 januari 2020 werd de WAB van kracht.

Meervoudig onderhands: geef overzicht de overhand!

In een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts was de commissie zo vrij om in te gaan op zowel de inhoudelijke kwestie die te maken had met het herstellen van gebreken als het mogen aanvullen van een reeds ingediende inschrijving. Daarnaast gaf de Commissie een handvat om gedurende meervoudig onderhandse procedures het overzicht te bewaren.

Gebruik goede CPV-code wordt nog belangrijker

Naast de nieuwe drempelbedragen die per 1 januari 2020 gelden, is er ook een ontwikkeling op het gebied van CPV-codes. Vanaf 15 januari 2020 controleert het Europese digitale platform voor aanbestedingen TED (Tenders Electronic Daily) strenger op het gebruik van de juiste hoofd CPV-codes.

Tender People jurisprudentie top 10

Het einde van 2019 nadert en deze tijd van versierde bomen, gezellige borrels en uitbundige diners, vaak afgetopt met een indrukwekkende vuurwerkshow, is ook het moment van de lijstjes. Elke maand sturen wij vanuit Tender People een update van de belangrijkste juridische ontwikkelingen op het gebied van aanbesteden. Met het einde van 2019 in zicht delen we met jullie onze jurisprudentie top 10. Aan alle adviseurs en juristen van Tender People hebben we de vraag gesteld welke jurisprudentie volgens hen het belangrijkste is voor de inkooppraktijk.

Medische gegevens in de cloud: geen wolkje aan de lucht

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Doel van de AVG is het standaardiseren van de regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in de Europese Unie. Zo is onder meer geregeld dat burgers sneller toegang moeten krijgen tot hun data, dat burgers bedrijven kunnen verzoeken hun persoonsgegevens te verwijderen, dat burgers meer inzicht moeten krijgen in hoe hun gegevens worden gebruikt en dat het makkelijker moet zijn om persoonsgegevens te anonimiseren. Naast specifieke rechten voor burgers is geregeld dat grotere bedrijven een functionaris voor de gegevensbescherming moeten aanstellen die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens.

Het Grossmann-arrest: vier keer buitenspel

Aanbestedende diensten hebben de afgelopen jaren 78% van de rechtszaken gewonnen. Dat blijkt uit het rapport Aanbestedingsrechtspraak in Nederland. In 2018 is in 82% van de zaken door aanbestedende diensten met succes een beroep gedaan op het Grossmann-arrest. Hier geven we beknopt vier voorbeelden van rechtszaken waarin een beroep op Grossmann niet werd gehonoreerd.

MSP: weg ermee?

MSP-dienstverlening maakt de laatste jaren een flinke groei door. Dit is de conclusie van een onderzoek van Flex-Beheer.nl en de Belgische Flex Academy in 2018 onder 10 grote MSP-aanbieders in Nederland en België. Een MSP - Managed Service Provider - neemt het inhuurproces van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk over. Gezien het gemak van de uitbesteding van inhuurprocessen van (flexibel) personeel aan één externe dienstverlener valt aan te nemen dat deze groei zich in 2019 heeft doorgezet. In een recente uitspraak bevestigde de Voorzieningenrechter Den Bosch dat een dergelijke MSP-constructie in beginsel niet in strijd is met het aanbestedingsrecht.

Discriminatie op basis van CO2 uitstoot of een adequate maatregel?

Deze uitspraak gaat over een Europese aanbesteding voor de levering van minicontainers. Het transport van de minicontainers van de inschrijver naar de opdrachtgever zou door de opdrachtgever zelf worden georganiseerd. Hoe kleiner de afstand tussen de afhaallocatie en de opdrachtgever hoe meer punten werden gegeven voor dit gunningscriterium. De opdrachtgever kende voor dit criterium een hoog aantal punten toe. De motivatie bij deze beoordelingswijze lag in het verkorten van de reistijd en dus de reductie van de CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat.

Aardwarmte in Nederlandse bodem is aantrekkelijke duurzame warmtebron

Energie Beheer Nederland (EBN) doet een onderzoek om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor de winning van aardwarmte,. Dat gebeurt door de diepe ondergrond in kaart te brengen, te beginnen in het gebied langs de lijn Haarlem – Nijmegen. Het onderzoek vindt met name plaats daar waar weinig informatie over de ondergrond beschikbaar is. Via een aanbesteding selecteerde EBN het bedrijf Rossingh Geophysics om de uitvoering van dit onderzoek te verrichten.

Inkooptip van Tender People!

Hoewel onze adviseurs zich normaal alleen bezighouden met inkoop in de publieke sector hebben we nu ook een inkooptip voor het thuisfront. Bespaar geld en koop nu al je decemberkado's!

Opnieuw problemen bij aanbesteding vaartuigen door Rijksoverheid

Wederom lijken er problemen te zijn ontstaan bij de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat. Eerder leidde de inkoop van snelle vaartuigen al eens tot problemen. Zij waren snel en konden over hoge golven, maar ze konden niet snél over hoge golven. Ditmaal gaat het om de inkoop van werkschepen.

Inclusie en diversiteit: een gunningcriterium in ontwikkeling

Er is een tendens gaande dat in steeds meer gemeenten aandacht is voor diversiteit en inclusie van de LHBTI+ groep, alsmede andere groepen die extra aandacht nodig hebben met betrekking tot acceptatie in de samenleving. Dit als onderdeel van een beleid dat “alle verschillen omarmt, waar ieders unieke talent benut wordt en waarin diversiteit als kwaliteit wordt gezien om goede resultaten […] te halen”, wat ook in recente aanbestedingen aan bod komt.

Verkopen van grondpositie? Aanbesteden biedt veel voordelen!

Het aanbestedingsrecht heeft zijn nut bewezen voor de publieke inkoop. Aan de hand van heldere spelregels kom je tot marktwerking én creëer je in inkooptrajecten maatschappelijke waarde. De beste inschrijving krijgt de gunning immers op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding. Zijn deze spelregels ook relevant bij grondverkoop of herontwikkeling van een bepaald gebied?

Concurrentiegerichte dialoog: nuttig instrument bij IT-inkoop

Producten en diensten in de IT zijn continu in ontwikkeling. Bovendien vraagt de inpassing van een standaardoplossing vaak klantspecifieke aanpassingen in bijvoorbeeld de koppeling met bestaande systemen. Kortom, iedere IT-aanbesteding vraagt maatwerk. Dit maakt het aanbesteden van een IT-product of -dienst een complexe uitdaging. Het gaat namelijk om technisch ingewikkelde projecten, die veel van een organisatie vragen. Des te belangrijker dus om een passende aanbestedingsprocedure te gebruiken die tot het beste resultaat leidt. De concurrentiegerichte dialoog leent zich hier goed voor.

Resultaat van gerenoveerd en verduurzaamd stadhuis Utrecht mag er zijn

Het stadhuis van de gemeente Utrecht is deze week feestelijk heropend. Mooi om het resultaat van de verbouwing te kunnen zien! Het stadhuis stond bijna een jaar in de steigers, maar werd op 9 mei officieel door burgemeester Jan van Zanen heropend.

Rijkswaterstaat zet trend: meer gebruik concurrentiegerichte dialoog

Rijkswaterstaat gaat meer gebruikmaken van de concurrentiegerichte dialoog. Deze procedure werd in 2018 maar 172 keer toegepast, in slechts 0,79 procent van alle aanbestedingen in Nederland. Ludo Huisman van Tender People ziet de beslissing van Rijkswaterstaat dan ook als een positieve trendbreuk.

Vertrouwelijkheid van aanbestedingsstukken blijft gewaarborgd

In veel gebruikte algemene voorwaarden bij aanbestedingen is een bepaling opgenomen over geheimhouding van de inhoud van de overeenkomst. Aan de andere kant zijn er aanbestedende diensten die op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) onder hen rustende documenten openbaar moeten maken. Hoe ver reikt deze verplichting voor aanbestedende diensten? Wanneer mag een inkoper zijn informatie en die van leveranciers geheimhouden? En waarom is dit nodig?

Rechter verruimt mogelijkheden gezamenlijk aanbesteden

De Europese rechter heeft de mogelijkheden om gezamenlijk aan te besteden verruimd. Dat gebeurde in een interessante zaak over het gebruik van de raamovereenkomst. Daarin werd de vraag opgeworpen of een andere bij naam genoemde aanbestedende dienst dienstverlening kan afnemen onder dezelfde voorwaarden die genoemd worden in de raamovereenkomst.

Staatssecretaris wil per 1 januari 2020 tenderkostenvergoeding

niet nodig achtDe tenderkostenvergoeding moet per 1 januari 2020 onderdeel uitmaken van de Gids Proportionaliteit en de Aanbestedingswet. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer deelde dat in een brief aan de Tweede Kamer mee.

Europese rechter stimuleert functioneel specificeren

De Europese rechter stimuleert functioneel specificeren, blijkt uit een recent arrest. In deze zaak ging het om een door een Litouwse polikliniek gepubliceerde Europese openbare aanbesteding voor de aanschaf en huur van medische apparatuur.

Hoe om te gaan met herstel van gebreken?

Geregeld worden uitspraken gepubliceerd over het herstel van gebreken in inschrijvingen. Die zijn niet altijd even spectaculair, maar in de uitvoering levert dit toch altijd hoofdbrekens op. Het helpt daarbij niet dat de rechtspraak op dit punt ook geen helderheid verschaft.

Waardegericht inkopen door de gemeente Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht heeft door waardegericht inkopen een partij gevonden voor de reconstructie van de Herenweg en Gageldijk in Maarsseveen. De combinatie van Utrechtse bedrijven D. van der Steen B.V. en Bevanos B.V. onderscheidde zich in hun inschrijving door hun werkzaamheden af te stemmen op de belangen van omwonenden en bedrijven.

SEM-debat: “EMVI wordt sterker door eenvoud, communicatie en marktkennis”

Het formuleren van de juiste EMVI-criteria op basis waarvan een aanbesteding wordt gegund is een cruciaal onderdeel van aanbesteden. Het is hierbij belangrijk dat de aanbestedende dienst in de voorbereiding de juiste keuzes maakt. Ook een goede beantwoording indienen door marktpartijen is een vak op zich. Kwaliteit moet leidend zijn bij het selecteren van de juiste partij of oplossing, maar wordt de vraag of de geboden kwaliteit relevant is altijd gesteld?

Rechter biedt inkoopprofessionals extra beoordelingsmogelijkheden

Aanbestedende diensten mogen inschrijvingen in twee fases beoordelen, eerst op kwaliteit en dan op prijs. Dat blijkt uit een uitspraak in een Spaanse zaak over een Europese aanbesteding voor de levering van muziekinstrumenten, meubilair en andere aanverwante zaken.

Clusteren van opdracht biedt ook mkb'er kansen

Onnodig samenvoegen van opdrachten is volgens de Aanbestedingswet niet toegestaan. Dit staat in de praktijk bekend als het clusterverbod. Samenvoegen is wel mogelijk als een aanbestedende dienst de samenvoeging van opdrachten goed motiveert en rekening houdt met een aantal elementen.

SEM is unieke gelegenheid voor inkoop en verkoop belangeloos met elkaar in gesprek te gaan

De Shared Expertise Meetings (SEM) die Cinfield en Tender People organiseren, winnen steeds meer aan naamsbekendheid. Inmiddels staat alweer de zevende SEM voor de deur. Op 13 november gaan inkoop en verkoop met elkaar in gesprek over de zin en onzin van EMVI. “Een unieke kans om belangeloos met elkaar in dialoog te gaan, elkaar te leren kennen en structurele verbeteringen te bespreken”, zeggen Rick Uringa en Ludo Huisman.  

Gelijkwaardige oplossing? Laat direct maar zien, leverancier!

Bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten is het soms onvermijdelijk om naar een merk te verwijzen. Leveranciers die dat merk niet kunnen aanbieden, hebben volgens de Aanbestedingswet de ruimte een eigen oplossing aan te dragen. De oplossing moet dan gelijkwaardig zijn aan het uitgevraagde merk. In de praktijk worstelen aanbestedende diensten nog wel eens met de vraag wanneer de gelijkwaardigheid moet worden getoetst. In een Italiaanse zaak voor de Europese rechter stond de vraag centraal of de toetsing niet voor de gunning moet plaatsvinden.

Herbeoordeling wegens onvoldoende kennis bij aanbestedende dienst

Organisaties kunnen moeite ondervinden intern voldoende juiste specialisten op te nemen in de beoordelingscommissie van een aanbesteding. Het risico ontstaat dan dat leden van de commissie niet over de juiste deskundigheid beschikken om inschrijvingen te beoordelen. Bij een aanbesteding voor kleinschalige opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen kwam dit vraagstuk aan bod.

Eerste hypermoderne meldkamer van het land geopend

Begin juni is de eerste meldkamer van Nederland die is aangesloten op het nieuwe landelijke ICT-systeem officieel geopend. De nieuwe meldkamer van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) is een samenvoeging van de meldkamers Dordrecht en Rotterdam. Een complexe onderneming, omdat de nieuwe meldkamer van brandweer-, politie- en ambulancediensten gerealiseerd moest worden terwijl de bestaande meldkamer in gebruik bleef.

Mogelijkheid tot herstel heeft zijn grenzen

Na een aanbesteding volgt de keuze voor een leverancier die een bepaald kwaliteitsniveau belooft. Maar wat doe je als deze leverancier tot tweemaal toe niet de beloofde kwaliteit levert? Deze vraag speelde in een zaak tussen een strooizoutleverancier, een concurrent en een aanbestedende dienst. De concurrent vond dat de aanbestedende dienst de overeenkomst had moeten ontbinden toen de leverancier niet in staat bleek deze na te komen. De te bespreken zaak is een vervolg op onze eerdere nieuwsbriefContractmanagement leidt niet tot ontbinding van overeenkomst en lijkt uit te monden in een zoutgate.

Wat te doen met schrijflustige leveranciers?

Bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten komt altijd de onvermijdelijke vraag voorbij: hoeveel documenten mag een leverancier bij zijn inschrijving indienen? En, vooral, wat moet er gebeuren als de inschrijver het voorgeschreven aantal overschrijdt? De gedachte hierachter is tweeledig. Ten eerste wil je voorkomen dat het beoordelingsteam buitensporig veel leeswerk voorgeschoteld krijgt. Ten tweede dwingt het de leverancier alleen dat op te schrijven wat relevant is voor het gunningscriterium of de eis.

Aanbesteden is communiceren

Sinds 1 juli 2017 is digitaal Europees aanbesteden de norm. Aanbestedende diensten zijn vrij om een eigen aanbestedingsplatform te gebruiken, zolang de publicatie van de aanbesteding via TenderNed en Tenders Electronic Daily (TED) wordt bekendgemaakt. Ieder platform heeft zijn eigen werkwijze en het is daarom verstandig om als inkoper geïnteresseerde ondernemers daarvan bewust te maken. Een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam over een aanbesteding van het GVB laat dat goed zien.

Begrip grensoverschrijdend belang onder vuur

De Oostenrijkse staat heeft een aanbesteding voor de levering van pyrotechnische certificaten (denk aan vuurwerk) onderhands gegund aan het bedrijf ÖS. Volgens de Europese Commissie had dat niet gemogen. Volgens Brussel was een duidelijk grensoverschrijdend belang bij de opdracht. De aard van de zaak is ook in Nederland actueel. De Hoge Raad buigt zich momenteel over de vraag of er sprake is van een grensoverschrijdend belang in een aanbesteding over reclameconcessies. Het oordeel van de Europese rechter over de Oostenrijkse kwestie speelt hierin een rol.

SEM6 – Van belofte naar prestatie: gezamenlijk succes door verbinding, kennis en begrip

Nog maar vijf maanden geleden werd de vijfde Shared Expertise Meeting gehouden, maar vanwege het grote succes was het dinsdag al tijd voor de zesde editie, SEM6. In Level Eleven, een prachtlocatie in hartje Amsterdam met een fraai 360 graden uitzicht over de hoofdstad, zochten opdrachtgevers en opdrachtnemers andermaal de dialoog, met als doel om van elkaar te leren. SEM6 had als thema Van belofte naar prestatie: hoe te komen tot succesvolle contracten? Het thema was door de deelnemers zelf gekozen en toont de behoefte onder inkoop en verkoop om aanbestedingen gezamenlijk succesvoller te maken.

6e Shared Expertise Meeting - Van belofte naar prestatie

Na eerder succesvolle Shared Expertise Meetings organiseren Cinfield en Tender People wederom gezamenlijk een bijeenkomst waar inkoop en verkoop van elkaar kunnen leren. Het dagthema van deze editie is ‘Van belofte naar prestatie: hoe te komen tot succesvolle contracten?'

Training: Een Europese aanbesteding, hoe doe je dat?

InQuest organiseert samen met Ludo Huisman van Tenderpeople een workshop van 3 avonden waarin de basis van de aanbestedingsrichtlijnen en een complete Europese aanbesteding wordt behandeld, van strategiebepaling tot en met de gunning.

Krijgen duurzame ambities in verkiezingstijd navolging in de praktijk?

Dagblad Trouw stelde onlangs vast dat duurzaamheid op lokaal niveau niet meer is voorbehouden aan traditioneel groene partijen. De meeste partijen omarmen duurzaamheid en eisen bijvoorbeeld in hun verkiezingsprogramma dat nieuwe woningen direct klimaatneutraal worden gemaakt.

Collega’s beoordelen je inschrijving? Willekeur ligt op de loer.

De aanbesteding via een dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor de inhuur van een subsidieadviseur bij de provincie Gelderland moet van de rechter deels over. De beoordeling van de inschrijvingen verliep niet zoals in de aanbestedingsstukken was opgenomen. Een vrouw die de voorafgaande periode bij de provincie als subsidieadviseur had gewerkt, zag zich in de interviewronde geconfronteerd met haar oude collega’s. Die beoordeelden nu als leden van de beoordelingscommissie haar inschrijving.

Wanneer mag de aanbestedende dienst de bezwaartermijn achterwege laten?

De aanbestedende dienst is verplicht een bezwaartermijn van minimaal 20 dagen in te stellen na het bekendmaken van de voorlopige gunning. Op deze verplichting bestaan drie uitzonderingen, waaronder de omstandigheid dat alleen de winnende partij heeft ingeschreven en er verder geen betrokken gegadigden zijn.

Met stationsplein opnieuw een indrukwekkend stukje nieuw Utrecht opgeleverd

Woensdag 14 februari is het nieuwe stationsplein van Utrecht is geopend. Het eerste deel van het plein tussen Utrecht Centraal en Hoog Catharijne, met daaronder de grootste fietsenstalling ter wereld, is in gebruik genomen. Waar het station en Hoog Catharijne voorheen werden verbonden door de stationstraverse, beter bekend als de patatboulevard, vormt nu het nieuwe stationsplein de verbinding tussen station en binnenstad.

Contractmanagement leidt niet tot ontbinding van overeenkomst

Rijkswaterstaat (RWS) sluit na een Europese aanbesteding voor de levering van wegenzout op 24 juli 2017 een overeenkomst met leverancier FAM. Daarin is overeengekomen dat FAM uiterlijk 1 oktober 2017 het wegenzout moet leveren. Op de overeenkomst zijn de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2016 van toepassing. Na tot tweemaal toe geen of kwalitatief ontoereikend zout te hebben ontvangen, besloot RWS tot een laatste deadline. Daarna zou een contractuele boete volgen.

Wanneer wordt de beste prijs-kwaliteitverhouding feitelijk een laagste prijs aanbesteding?

De Staat (aanbestedende dienst) heeft 22 december 2016 een Europese aanbestedingsprocedure met betrekking tot mobiele en persoonsgebonden ICT-middelen in de markt gezet. De Staat maakte voor het beoordelen van de kwaliteitsaspecten gebruik van een zogenoemd ‘alles of niets’-systeem. Dit systeem had tot gevolg dat alle inschrijvers aan zoveel mogelijk kwaliteitscriteria wilden voldoen, waardoor zij allemaal hoog scoorden. Uiteindelijk bleek de prijsbeoordeling doorslaggevend. De eiser is het niet eens met de gunningsuitkomst, omdat de aanbesteding naar zijn idee feitelijk een laagste prijs-gunningscriterium bevatte.

Gemeentelijke inkoopvoorwaarden steeds meer toegepast

Zeker zestig procent van de gemeenten heeft inmiddels de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) toegepast die een jaar geleden zijn vastgesteld. Dat blijkt uit aanbestedingsdata op Tenderned, meldt Binnenlands Bestuur.

Nieuwe drempelwaarden voor Europees aanbesteden

De nieuwe drempelbedragen voor Europees aanbesteden zijn bekend. De Europese Commissie heeft ze vastgesteld voor 2018 en 2019.     

Is wijziging van de looptijd van een raamovereenkomst een wezenlijke wijziging?

ProRail mag niet zomaar een raamovereenkomst verlengen zonder de markt de mogelijkheid te bieden mee te dingen naar de opdracht.

Moet een dochteronderneming aanbesteden?

Is NS Stations, onderdeel van het NS-concern, een aanbestedende dienst? Wanneer is een organisatie een publiekrechtelijke instelling?

Betere risicoverdeling helpt financiële fiasco’s bouwprojecten voorkomen

BAM en VolkerWessels lijden miljoenenverliezen op de bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden. Bouwbedrijven lijken bij projecten van deze omvang maar moeilijk de risico’s te kunnen beheersen. “Het is belangrijk voor partijen om voorafgaand aan een project een goede risicoanalyse te maken. Stel je als opdrachtgever de vraag welke partij het risico het beste kan beheersen”, zegt Ludo Huisman van Tender People.

Trendbreuk: zijn zorgverzekeraars aanbestedingsplichtig?

In tegenstelling tot de totnogtoe aangenomen lijn heeft de rechter in de rechtszaak van CZ met OHRA, zorgverzekeringen N.V. en Delta Loyd N.V tegen fabrikant Hollister B.V. op 19 juni 2014 geoordeeld dat de zorgverzekeraars publiekrechtelijke instellingen zijn en daarom als een aanbestedende dienst moet worden beschouwd. De onderhavige opdracht met betrekking tot de inkoop van o.a. stomamaterialen moet door CZ gestaakt worden.